Search Results for: การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

FCR ( Feed Conversion Ratio ) คืออะไร

FCR คืออะไร ( Feed Conversion Ratio )  มีความสำคัญหรือความจำเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบ หรือการเลี้ยสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับค่า FCR (เอฟซีอาร์) รวมทั้งสูตรการคิดง่ายๆ ตัวเลขชี้วัด คุณภาพของอาหาร คือ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือ อัตราการแลกเนื้อ ( Feed Conversion Ratio ) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ค่าFCR และค่าที่เกษตรกรเข้าใจกันง่ายๆ คือ แลกเนื้อต่อถุง ซึ่งตัวเลขจากการคำนวณจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของอาหารว่า อาหารสัตว์ชนิดนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ โดยมีสูตรคิดง่ายๆ ดังนี้   อัตราการแลกเนื้อ = ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมด (ก.ก.) น้ำหนักกบที่จับได้ (ก.ก.)   แลกเนื้อต่อถุง = น้ำหนักกบที่จะบได้ (ก.ก.) ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมด (ถุง) ตัวอย่างการคำนวณ FCR บ่อกบขนาด 3×4 เมตร (พื้นที่ 12 …

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยการผลิตเริ่มต้นที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการเลี้ยงสัตว์น้ำ ลูกพันธุ์ที่ได้จากฟาร์มเพาะฟักที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ หรือมีการปรับปรุงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ที่ดี มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูง จะมีลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงก็จะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูง มีอัตราแลกเนื้อดี ความต้านทางโรคสูง ทำให้ประหยัดอาหารสัตว์และการจัดการได้มาก อีกทั้ง คุณภาพซาก เมื่อจับก็จะดีตามไปด้วย โดยสรุป ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ มีบทบาทสูงต่อประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้ ผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในแต่ละวัน ผลต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลต่ออัตราการตายบางช่วงของการเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลต่อคุณภาพซาก เป็นตัวกำหนดหนึ่งของการเลือกแหล่งเลี้ยง ปัญหาลูกพันธุ์ที่พบบ่อย ได้แก่ มีอัตราการตายสูงหลังขนส่งก่อนปล่อยเลี้ยง มีการเจริญเติบโตต่ำ เกิดการแคระแกรน ความต้านทานโรคต่ำ มีการตายด้วยโรคบางโรคสูง ตลอดจนเป็นพาหะของโรคบางชนิดเข้าสู่ฟาร์ม และมีลักษณะปรากฎไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เช่น ลำตัวคด สีลำตัวผิดปกติ ดังนั้น การเลือกซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากโรงเพาะฟักที่ดี มีระบบการผลิตที่ทันสมัย มีการจัดการและปรับปรุงพันธุ์ของพ่อแม่ตามหลักวิชาการ ตลอดจน ความน่าเชื้อถือ มีผลพิสูจน์การเลี้ยงในพื้นที่ต่างๆ ของลูกพันธุ์ที่ได้จากโรงเพาะฟักนั้นๆ และมีความรับผิดชอบลูกค้าภายหลังการขายที่ดี ก็จะสามารถลดปัญหาต่างๆ ดังกล่าวไปได้มาก ช่องทางการติดตามข่าวสาร Twitter : https://twitter.com/kasetupdate Facebook : https://www.facebook.com/thaifeedsale