Search Results for: การเลี้ยงปลาในกระชัง

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี ช่วยให้เราสามารถจัดการและบริหารการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามาดูวิธีการเตรียมบ่อ ที่เลี้ยงปลาทั้งในบ่อดิน และเลี้ยงในกระชัง กันครับ   ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี การเลี้ยงปลาบ่อดิน ลักษณะและขนาดของบ่อที่ดีควรจะมีขนาดที่ง่ายต่อการจัดการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว ขนาดบ่อที่เหมาะสมควรเป็นบ่อขนาดกลาง ตั้งแต่ขนาด 2-6 ไร่ บ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยมีขนาดความกว้างของบ่อตั้งแต่ 20-40 เมตร และควรมีระดับความลึกของน้ำตั้งแต่ 100-150 เซ็นติเมตร โดยมีระยะคันพ้นน้ำคือ ความสูงนับจากระดับผิวน้ำภายในบ่อเมื่อสูบน้ำเข้าตามระดับความลึกที่กำหนดถึงยอดสันคันบ่อ 30-50 เซ็นติเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันปลาหลบหนีและน้ำท่วม ดังนั้น การขุดบ่อเลี้ยงปลาควรมีความลึกทั้งหมด 1.5-2.0 เมตร การสร้างบ่อที่มีความกว้างเท่าๆ กัน เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวโดยไม่จำเป็นต้องใช้อวนที่มีความยาวหลายขนาด การสร้างบ่อติดๆ กัน ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วยเนื่องจากใช้คันร่วมกัน การวางรูปบ่อตามทิศทางลมยังมีประโยชน์ในแง่การช่วยเสริมการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ระหว่างน้ำในบ่อกับอากาศ โดยบ่อขนาดเล็ก การวางแนวบ่อทางยาวขนาดไปกับทิศทางลม ส่วนบ่อขนาดใหญ่ที่มีความยาวของบ่อมากกว่า 400 เมตร ควรวางแนวบ่อทางยาวตั้งฉากกับทิศทางลมจะช่วยป้องกันการกัดเซาของคันบ่ได้ดีกว่า ส่วนการออกแบบความกว้างของสันคันบ่อและความลาดชัน จะพิจารณาปัจจัยประกอบหลายๆ ประการ ที่สำคัญคือ ประเภทของเนื้อดิน ความสูงคันบ่อ และวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์บ่อนั้นๆ โดยทั่วไปควรมีคันบ่ออย่างน้อยที่สุด 1 …

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดระบบ

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำจืดซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำประเภทต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำลำธาร คลอง ซึ่งมีแม่น้ำสายหลักในประเทศจำนวน 47 สาย หนอง บึง ธรรมชาติจำนวนมากกว่า 8,900 แห่ง และอ่างเก็บน้ำต่างๆ อีกว่า 3,000 แห่ง มีเนื้อที่รวบกันประมาณ 6,500 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะสภาพอ่างเก็บน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับการเลี้ยงสัตวน้ำ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวิธีการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำนั้นๆ ให้น้อยที่สุด  อย่างไรก็ตามการเลือกพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมและมีการจัดการระบบที่ดี ก็จะทำให้การเลี้ยงดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีปัญหาอุปสรรคน้อย ตัวอย่าง พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน มีปัจจัยต่างๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้ แหล่งน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญประการแรกที่ควรพิจารณาในการเลือกทำเล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก น้ำมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ จึงต้องคำนวณถึงปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะต้องใช้ตลอดการเลี้ยงนั้นๆ อย่างน้อยแหล่งน้ำต้องมีเพียงพอต่อฤดูกาลเลี้ยง หรือมีตลอดทั้งปีจะดีที่สุด อีกทั้งแหล่งน้ำนั้นต้องมีคุณภาพน้ำที่ดี เหมาะสมต่อการเลี้ยงจึงควรตรวจสอบคุณภาพน้ำบางประการ เช่น ค่า Ph ของน้ำ ควรอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยจากแหล่งน้ำท่วม หรือถ้าจำเป็นก็เลือกสถานที่ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก เช่น การสร้างคันดินรอบฟาร์ม ลักษณะดิน ดินที่มีคุณลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการกักเก็บน้ำ ไม่รั่วซึมง่าย สามารถตั้งคันบ่ได้ง่าย ได้แก่ …