Search Results for: การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิล ในอดีต มักอนุบาลในบ่อเดียวกันกับบ่อเพาะพันธุ์ หลังจากอนุบาลจนลูกปลาโตได้ขนาดตามต้องการแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไป อาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นอาหารธรรมชาติ ซึ่งได้จากการใส่ปุ๋ยคอกและมีการเสริมเศษอาหาร เศษผักบ้างเป็นบางครั้ง นอกจากนั้นยังได้รับจากการกินมูลสัตว์ ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 8 เดือน น้ำหนักปลาที่ได้ประมาณ 500 กรัม ในขณะที่ปัจจุบันระบบการเลี้ยง มักนิยมอนุบาลลูกปลาคนละบ่อกับบ่อเพาะพันธุ์ แล้วย้ายไปเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังต่อไป ซึ่งการเลี้ยงส่วนใหญ่มักเลี้ยงกันอย่างหนาแน่นและระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือน น้ำหนักปลาที่ได้ประมาณ 800 กรัม ดังนั้นอาหารที่ใช้เลี้ยงจึงต้องใช้อาหารสำเร็จกันมากขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต ถ้าเป็นบ่อดินอาหารที่ใช้เลี้ยงมีทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารธรรมชาติจากการใส่ปุ๋ย ส่วนการลี้ยงปลานิลในกระชัง อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็นอาหารสำเร็จเป็นหลัก การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังนั้นให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ปลามีการเจริญเติบโตดี สะดวกในการจัดการทั้งการให้อาหารและการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่จะเลี้ยงต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจในการเลี้ยงอย่างถี่ถ้วน   สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อน การเลี้ยงปลานิล ความพร้อมของเกษตรกร ทั้งในด้านความรู้ในการเลี้ยงและความพร้อมในการลงทุน มีการวางโปรแกรมการผลิตที่ดี มีตลาดรองรับและต้องทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุด ข้อดีของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตดี สะดวกในการดูแลและเวลาจับ การเลือกสถานที่การเลี้ยง คุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบหนาแน่น แหล่งน้ำควรมีความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 7-8 มีค่าการส่องผ่านของแสงในน้ำ ระหว่าง 50-100 เซนติเมตร …