Search Results for: การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิล ในอดีต มักอนุบาลในบ่อเดียวกันกับบ่อเพาะพันธุ์ หลังจากอนุบาลจนลูกปลาโตได้ขนาดตามต้องการแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไป อาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นอาหารธรรมชาติ ซึ่งได้จากการใส่ปุ๋ยคอกและมีการเสริมเศษอาหาร เศษผักบ้างเป็นบางครั้ง นอกจากนั้นยังได้รับจากการกินมูลสัตว์ ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 8 เดือน น้ำหนักปลาที่ได้ประมาณ 500 กรัม ในขณะที่ปัจจุบันระบบการเลี้ยง มักนิยมอนุบาลลูกปลาคนละบ่อกับบ่อเพาะพันธุ์ แล้วย้ายไปเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังต่อไป ซึ่งการเลี้ยงส่วนใหญ่มักเลี้ยงกันอย่างหนาแน่นและระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือน น้ำหนักปลาที่ได้ประมาณ 800 กรัม ดังนั้นอาหารที่ใช้เลี้ยงจึงต้องใช้อาหารสำเร็จกันมากขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต ถ้าเป็นบ่อดินอาหารที่ใช้เลี้ยงมีทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารธรรมชาติจากการใส่ปุ๋ย ส่วนการลี้ยงปลานิลในกระชัง อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็นอาหารสำเร็จเป็นหลัก การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังนั้นให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ปลามีการเจริญเติบโตดี สะดวกในการจัดการทั้งการให้อาหารและการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่จะเลี้ยงต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจในการเลี้ยงอย่างถี่ถ้วน   สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อน การเลี้ยงปลานิล ความพร้อมของเกษตรกร ทั้งในด้านความรู้ในการเลี้ยงและความพร้อมในการลงทุน มีการวางโปรแกรมการผลิตที่ดี มีตลาดรองรับและต้องทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุด ข้อดีของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตดี สะดวกในการดูแลและเวลาจับ การเลือกสถานที่การเลี้ยง คุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบหนาแน่น แหล่งน้ำควรมีความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 7-8 มีค่าการส่องผ่านของแสงในน้ำ ระหว่าง 50-100 เซนติเมตร …

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดระบบ

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำจืดซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำประเภทต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำลำธาร คลอง ซึ่งมีแม่น้ำสายหลักในประเทศจำนวน 47 สาย หนอง บึง ธรรมชาติจำนวนมากกว่า 8,900 แห่ง และอ่างเก็บน้ำต่างๆ อีกว่า 3,000 แห่ง มีเนื้อที่รวบกันประมาณ 6,500 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะสภาพอ่างเก็บน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับการเลี้ยงสัตวน้ำ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวิธีการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำนั้นๆ ให้น้อยที่สุด  อย่างไรก็ตามการเลือกพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมและมีการจัดการระบบที่ดี ก็จะทำให้การเลี้ยงดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีปัญหาอุปสรรคน้อย ตัวอย่าง พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน มีปัจจัยต่างๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้ แหล่งน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญประการแรกที่ควรพิจารณาในการเลือกทำเล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก น้ำมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ จึงต้องคำนวณถึงปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะต้องใช้ตลอดการเลี้ยงนั้นๆ อย่างน้อยแหล่งน้ำต้องมีเพียงพอต่อฤดูกาลเลี้ยง หรือมีตลอดทั้งปีจะดีที่สุด อีกทั้งแหล่งน้ำนั้นต้องมีคุณภาพน้ำที่ดี เหมาะสมต่อการเลี้ยงจึงควรตรวจสอบคุณภาพน้ำบางประการ เช่น ค่า Ph ของน้ำ ควรอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยจากแหล่งน้ำท่วม หรือถ้าจำเป็นก็เลือกสถานที่ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก เช่น การสร้างคันดินรอบฟาร์ม ลักษณะดิน ดินที่มีคุณลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการกักเก็บน้ำ ไม่รั่วซึมง่าย สามารถตั้งคันบ่ได้ง่าย ได้แก่ …