Search Results for: การทำประมง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นอาชีพหนึ่งของภาคการเกษตรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากการทำประมงไม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งน้ำ โดยมีสาเหตุมาจากการทำประมงเกินขนาดและผิดวิธี ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ ดังนั้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงเป็นทางเลือกเพียงหนทางเดียวที่จะสามารถคืนความสมดุลและความสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ ตลอดจนผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งโปรต้นของประชากรโลกได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนับว่ามีความเสี่ยงต่อการลงทุน เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มีขีดจำกัดในเรื่องของการเก็บรักษา และความผันผวนของราคา ถ้ามีผู้ประกอบการมากเกินไปผลผลิตก็จะล้นตลาด ส่งผลให้ราคาขายที่ได้รับต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลี้ยงปลา หรือสัตว์น้ำจืด ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น ภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม หรือการเกิดโรคระบาดต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจประกอบอาชีพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรจะตั้งคำถามให้กับตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ดังนี้ ความสามารถเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเองหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจากโรงเพาะฟักและจากบ่อเลี้ยงมักจะลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ในใจและเอาใจใส่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เนื่องจาก มีเงื่อนไขและตัวแปรต่างๆ ที่จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จสูง หากผู้เพาะเลี้ยงไม่มีความเอาใจใส่อย่างจริงจัง มีพื้นที่การเลี้ยงและอุปกรณ์การเลี้ยงที่เหมาะสมหรือไม่ มีเงินทุนสำรองเพียงพอสำหรับเริ่มต้นลงทุนเลี้ยง ตลอดช่วงระยะเวลาการเลี้ยงทั้งในรุ่นนี้และในรุ่นหน้า มึความเข้าใจในการเลี้ยง เทคนิคการเลี้ยงต่างๆ พร้อมหรือยัง การเลี้ยงนั้นมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่าการลงทุนของธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ เตรียมใจรอคอรายร้บที่จะได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้หรือไม่ มีตลาดรองรับสำหรับผลผลิตหรือไม่ เมื่อตัดสินใจที่จะประกอบธุรกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ …