ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยการผลิตเริ่มต้นที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการเลี้ยงสัตว์น้ำ ลูกพันธุ์ที่ได้จากฟาร์มเพาะฟักที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ หรือมีการปรับปรุงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ที่ดี มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูง จะมีลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงก็จะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูง มีอัตราแลกเนื้อดี ความต้านทางโรคสูง ทำให้ประหยัดอาหารสัตว์และการจัดการได้มาก อีกทั้ง คุณภาพซาก เมื่อจับก็จะดีตามไปด้วย โดยสรุป

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ มีบทบาทสูงต่อประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้

  • ผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในแต่ละวัน
  • ผลต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
  • ผลต่ออัตราการตายบางช่วงของการเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ผลต่อคุณภาพซาก
  • เป็นตัวกำหนดหนึ่งของการเลือกแหล่งเลี้ยง

ปัญหาลูกพันธุ์ที่พบบ่อย ได้แก่ มีอัตราการตายสูงหลังขนส่งก่อนปล่อยเลี้ยง มีการเจริญเติบโตต่ำ เกิดการแคระแกรน ความต้านทานโรคต่ำ มีการตายด้วยโรคบางโรคสูง ตลอดจนเป็นพาหะของโรคบางชนิดเข้าสู่ฟาร์ม และมีลักษณะปรากฎไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เช่น ลำตัวคด สีลำตัวผิดปกติ ดังนั้น การเลือกซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากโรงเพาะฟักที่ดี มีระบบการผลิตที่ทันสมัย มีการจัดการและปรับปรุงพันธุ์ของพ่อแม่ตามหลักวิชาการ ตลอดจน ความน่าเชื้อถือ มีผลพิสูจน์การเลี้ยงในพื้นที่ต่างๆ ของลูกพันธุ์ที่ได้จากโรงเพาะฟักนั้นๆ และมีความรับผิดชอบลูกค้าภายหลังการขายที่ดี ก็จะสามารถลดปัญหาต่างๆ ดังกล่าวไปได้มาก

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

Twitter : https://twitter.com/kasetupdate

Facebook : https://www.facebook.com/thaifeedsale

Add your comment