การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิล ในอดีต มักอนุบาลในบ่อเดียวกันกับบ่อเพาะพันธุ์ หลังจากอนุบาลจนลูกปลาโตได้ขนาดตามต้องการแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไป อาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นอาหารธรรมชาติ ซึ่งได้จากการใส่ปุ๋ยคอกและมีการเสริมเศษอาหาร เศษผักบ้างเป็นบางครั้ง นอกจากนั้นยังได้รับจากการกินมูลสัตว์ ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 8 เดือน น้ำหนักปลาที่ได้ประมาณ 500 กรัม ในขณะที่ปัจจุบันระบบการเลี้ยง มักนิยมอนุบาลลูกปลาคนละบ่อกับบ่อเพาะพันธุ์ แล้วย้ายไปเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังต่อไป ซึ่งการเลี้ยงส่วนใหญ่มักเลี้ยงกันอย่างหนาแน่นและระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือน น้ำหนักปลาที่ได้ประมาณ 800 กรัม ดังนั้นอาหารที่ใช้เลี้ยงจึงต้องใช้อาหารสำเร็จกันมากขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต ถ้าเป็นบ่อดินอาหารที่ใช้เลี้ยงมีทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารธรรมชาติจากการใส่ปุ๋ย ส่วนการลี้ยงปลานิลในกระชัง อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็นอาหารสำเร็จเป็นหลัก

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังนั้นให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ปลามีการเจริญเติบโตดี สะดวกในการจัดการทั้งการให้อาหารและการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่จะเลี้ยงต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจในการเลี้ยงอย่างถี่ถ้วน

 

สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อน การเลี้ยงปลานิล

 • ความพร้อมของเกษตรกร ทั้งในด้านความรู้ในการเลี้ยงและความพร้อมในการลงทุน
 • มีการวางโปรแกรมการผลิตที่ดี มีตลาดรองรับและต้องทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุด

ข้อดีของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง

 • ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง
 • ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น
 • ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตดี
 • สะดวกในการดูแลและเวลาจับ

การเลือกสถานที่การเลี้ยง

 • คุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบหนาแน่น
 • แหล่งน้ำควรมีความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 7-8 มีค่าการส่องผ่านของแสงในน้ำ ระหว่าง 50-100 เซนติเมตร ประมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร
 • สถานที่ที่เหมาะสมได้แก่ แม่น้ำ เขื่อน ฝาย ซึ่งมีน้ำตลอดปี น้ำลึกมากกว่า 4 เมตร อากาศถ่ายเท และสะดวกในการดูแล
 • สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ใกล้ท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน พื้นที่ทำการเกษตรที่มีการใช้สารเคมี บริเวณที่มีพืชน้ำ สาหร่าย หรือสิ่งสกปรกมาก น้ำไม่หมุนเวียน และการระบายอากาศไม่ดี

หลักในการพิจารณาการเลือกทำเลที่เหมาะสม

 • การถ่ายเทของกระแสน้ำ เพราะเนื่องจาก การเลี้ยงปลานิลในกระชัง อาศัยการถ่ายเทน้ำผ่านกระชัง พัดเอาน้ำดีเข้ามาใหม่และพัดของเสียออกนอกกระชัง ควรมีกระแสน้ำไหล และ ลมพัดแต่ไม่แรงมากนัก ควรแขวนกระชังไว้ในที่โล่งแจ้ง ห่างไกลจากร่มไม้และไม่ควรมีพรรณไม้ใต้น้ำ การเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำ กระแสลมมีส่วนช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสน้ำ
 • ความลึกของแหล่งน้ำ ควรลึกพอสมควร พื้นกระชังห่างจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียรบกวนปลา
 • ห่างไกลจากสิ่งรบกวน ควรวางกระชังห่างไกลจากชุมชน เพื่อป้องกันการรบกวนปลาที่เลี้ยงเครียด ตกใจ ได้รับการบาดเจ็บจากการว่ายชนกระชัง รบกวนการกินอาหารหรือติดเชื้อจากบาดแผลที่เกิดขึ้น

Add your comment