FCR ( Feed Conversion Ratio ) คืออะไร

FCR คืออะไร ( Feed Conversion Ratio )  มีความสำคัญหรือความจำเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบ หรือการเลี้ยสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับค่า FCR (เอฟซีอาร์) รวมทั้งสูตรการคิดง่ายๆ

ตัวเลขชี้วัด คุณภาพของอาหาร คือ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือ อัตราการแลกเนื้อ ( Feed Conversion Ratio ) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ค่าFCR และค่าที่เกษตรกรเข้าใจกันง่ายๆ คือ แลกเนื้อต่อถุง ซึ่งตัวเลขจากการคำนวณจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของอาหารว่า อาหารสัตว์ชนิดนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ โดยมีสูตรคิดง่ายๆ ดังนี้

 

อัตราการแลกเนื้อ = ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมด (ก.ก.)
น้ำหนักกบที่จับได้ (ก.ก.)

 

แลกเนื้อต่อถุง = น้ำหนักกบที่จะบได้ (ก.ก.)
ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมด (ถุง)

ตัวอย่างการคำนวณ FCR

บ่อกบขนาด 3×4 เมตร (พื้นที่ 12 ตารางเมตร) ปล่อยลูกกบจำนวน 1,800 ตัว (อัตราการปล่อยลูกกบ 150 ตัวต่อตารางเมตร) ใช้เวลาการเลี้ยง 3.5 เดือน ตั้งแต่เพาะฟักถึงจับขาย ได้กบขนาด 6-8 ตัว/กิโลกรัม (ขนาดกบเฉลี่ย 7 ตัวต่อกิโลกรัม) น้ำหนักกบที่จับได้รวม 250 กิโลกรัม โดยคิดอัตรารอด 97% ใช้อาหารไปทั้งหมด 15 ถุง หรือ 300 กิโลกรัม จงหาอัตราการแลกเนื้อและแลกเนื้อต่อถุง

อัตราการแลกเนื้อ = 300/250 = 1.20

ค่าที่ได้ 1.20 หมายถึง ใช้อาหารไป 1.20 กิโลกรัม ได้น้ำหนักกบเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม

แลกเนื้อต่อถุง  = 250/15 = 16.67

แลกเนื้อต่อถุง 16.67 กิโลกรัม หมายถึง อาหาร 1 ถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม หากใช้เลี้ยงกบ แล้วจะทำให้กบมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 16.677 กิโลกรัม หรืออาจเข้าใจได้ง่ายๆ ได้ว่า อาหาร 1 ถุง สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อกบได้ 16.67 ก.ก.

อัตราการแลกเนื้อ บอกอะไรได้บ้าง

สามารถใช้ในการคำนวณต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงกบเบื้องต้น เช่น

อัตราแลกเนื้อ 1.20 ราคาอาหาร 20 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น

ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตกบ 1 กิโลกรัม

= 1.20 x 20 = 24 บาท

เปรียบเทียบคุณภาพอาหารแต่ละชนิด เช่น

อาหาร ก อัตราการแลกเนื้อ 1.20 อาหาร ข อัตราการแลกเนื้อ 1.30 ซึ่งสรุปได้ว่า อาหาร ก คุณภาพดีกว่า อาหาร ข เนื่องจากใช้ปริมาณอาหารน้อยกว่าในการผลิตกบ 1 กิโลกรัม

ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

แลกเนื้อต่อถุง บอกอะไรได้บ้าง

เปรียบเทียบคุณภาพอาหารแต่ละชนิด เช่น

อาหาร ก แลกเนื้อต่อถุง = 16 ก.ก.

อาหาร ข แลกเนื้อต่อถุง = 15 ก.ก.

สรุปได้ว่า คุณภาพอาหาร ก ดีกว่า เนื่อจากอาหารที่ใช้เลี้ยง 1 ถุงเท่ากัน แต่อาหาร ก เลี้ยงได้น้ำหนักมากกว่า

ช่วยในการตัดสินใจเปรียบเทียบเลือกซื้ออาหาร ถึงแม้ว่า อาหาร ก อาจมีราคาแพงกว่า อาหาร ข แต่น้ำหนักกบที่มากกว่า หากหักลบต้นทุนแล้ว ยังมีกำไร ลูกค้าก็เลือกใช้อาหาร ก

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

Twitter : https://twitter.com/kasetupdate

Facebook : https://www.facebook.com/thaifeedsale

Add your comment