ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี ช่วยให้เราสามารถจัดการและบริหารการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามาดูวิธีการเตรียมบ่อ ที่เลี้ยงปลาทั้งในบ่อดิน และเลี้ยงในกระชัง กันครับ

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา

 

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี

การเลี้ยงปลาบ่อดิน

ลักษณะและขนาดของบ่อที่ดีควรจะมีขนาดที่ง่ายต่อการจัดการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว ขนาดบ่อที่เหมาะสมควรเป็นบ่อขนาดกลาง ตั้งแต่ขนาด 2-6 ไร่ บ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยมีขนาดความกว้างของบ่อตั้งแต่ 20-40 เมตร และควรมีระดับความลึกของน้ำตั้งแต่ 100-150 เซ็นติเมตร โดยมีระยะคันพ้นน้ำคือ ความสูงนับจากระดับผิวน้ำภายในบ่อเมื่อสูบน้ำเข้าตามระดับความลึกที่กำหนดถึงยอดสันคันบ่อ 30-50 เซ็นติเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันปลาหลบหนีและน้ำท่วม ดังนั้น การขุดบ่อเลี้ยงปลาควรมีความลึกทั้งหมด 1.5-2.0 เมตร

การสร้างบ่อที่มีความกว้างเท่าๆ กัน เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวโดยไม่จำเป็นต้องใช้อวนที่มีความยาวหลายขนาด การสร้างบ่อติดๆ กัน ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วยเนื่องจากใช้คันร่วมกัน การวางรูปบ่อตามทิศทางลมยังมีประโยชน์ในแง่การช่วยเสริมการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ระหว่างน้ำในบ่อกับอากาศ โดยบ่อขนาดเล็ก การวางแนวบ่อทางยาวขนาดไปกับทิศทางลม ส่วนบ่อขนาดใหญ่ที่มีความยาวของบ่อมากกว่า 400 เมตร ควรวางแนวบ่อทางยาวตั้งฉากกับทิศทางลมจะช่วยป้องกันการกัดเซาของคันบ่ได้ดีกว่า ส่วนการออกแบบความกว้างของสันคันบ่อและความลาดชัน จะพิจารณาปัจจัยประกอบหลายๆ ประการ ที่สำคัญคือ ประเภทของเนื้อดิน ความสูงคันบ่อ และวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์บ่อนั้นๆ โดยทั่วไปควรมีคันบ่ออย่างน้อยที่สุด 1 ด้าน สำหรับให้รถวิ่งเป็นเส้นทางลำเลี้ยง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และควรมีความกว้างคันบ่ออย่างน้อยที่สุด 4.5 เมตร

การเลี้ยงปลากระชัง

หลัพื้นฐานของการเลี้ยงปลาในกระชัง ต้องการกระชังที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรง มีระยะเวลาเพียงพอต่อการรับน้ำหนักปลาและไม่อุดตันง่าย สามารถเก็บอาหารไว้ในกระชังได้ จนกระทั่งปลากินหมด ถ่ายเทของเสียได้ดี และไม่เป็นพิษหรือก่อความเครียดให้กับปลา

กระชังควรทำจากวัสดุที่ไม่สร้างความระคายเคืองให้กับผิวหนังปลา และไม่ควรวางกระชังซ้อนกันหลายๆ ใบ ควรมีช่องว่างเพื่อไหลระบายของน้ำซึ่งแต่ละกระชังควรห่างก้นบ่ออย่างน้อย 1-2 เมตร กระแสน้ำไม่ควรพัดพาน้ำจากกระชังหนึ่งสู่กระชังหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นต้องวางซ้อนกันแนวเดียวกันหลายๆ กระชัง ก็ควรวางแนวขวางกระแสน้ำ นอกจากนี้ รูปแบบการวางของกระชังต้องเอื้ออำนวนให้ง่ายในการปฏิบัติงาน การเข้าถึงกระชังเพื่อการจัดการ การให้อาหารและควบคุมคุณภาพน้ำภายในกระชัง ปริมาตรน้ำภายในกระชังทั้งหมดควรจะถูกถ่ายเทอย่างน้อยนาทีละครั้ง

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

Twitter : https://twitter.com/kasetupdate

Facebook : https://www.facebook.com/thaifeedsale

 

Add your comment