Category: การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี ช่วยให้เราสามารถจัดการและบริหารการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามาดูวิธีการเตรียมบ่อ ที่เลี้ยงปลาทั้งในบ่อดิน และเลี้ยงในกระชัง กันครับ   ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี การเลี้ยงปลาบ่อดิน ลักษณะและขนาดของบ่อที่ดีควรจะมีขนาดที่ง่ายต่อการจัดการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว ขนาดบ่อที่เหมาะสมควรเป็นบ่อขนาดกลาง ตั้งแต่ขนาด 2-6 ไร่ บ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยมีขนาดความกว้างของบ่อตั้งแต่ 20-40 เมตร และควรมีระดับความลึกของน้ำตั้งแต่ 100-150 เซ็นติเมตร โดยมีระยะคันพ้นน้ำคือ ความสูงนับจากระดับผิวน้ำภายในบ่อเมื่อสูบน้ำเข้าตามระดับความลึกที่กำหนดถึงยอดสันคันบ่อ 30-50 เซ็นติเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันปลาหลบหนีและน้ำท่วม ดังนั้น การขุดบ่อเลี้ยงปลาควรมีความลึกทั้งหมด 1.5-2.0 เมตร การสร้างบ่อที่มีความกว้างเท่าๆ กัน เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวโดยไม่จำเป็นต้องใช้อวนที่มีความยาวหลายขนาด การสร้างบ่อติดๆ กัน ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วยเนื่องจากใช้คันร่วมกัน การวางรูปบ่อตามทิศทางลมยังมีประโยชน์ในแง่การช่วยเสริมการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ระหว่างน้ำในบ่อกับอากาศ โดยบ่อขนาดเล็ก การวางแนวบ่อทางยาวขนาดไปกับทิศทางลม ส่วนบ่อขนาดใหญ่ที่มีความยาวของบ่อมากกว่า 400 เมตร ควรวางแนวบ่อทางยาวตั้งฉากกับทิศทางลมจะช่วยป้องกันการกัดเซาของคันบ่ได้ดีกว่า ส่วนการออกแบบความกว้างของสันคันบ่อและความลาดชัน จะพิจารณาปัจจัยประกอบหลายๆ ประการ ที่สำคัญคือ ประเภทของเนื้อดิน ความสูงคันบ่อ และวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์บ่อนั้นๆ โดยทั่วไปควรมีคันบ่ออย่างน้อยที่สุด 1 …

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดระบบ

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำจืดซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำประเภทต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำลำธาร คลอง ซึ่งมีแม่น้ำสายหลักในประเทศจำนวน 47 สาย หนอง บึง ธรรมชาติจำนวนมากกว่า 8,900 แห่ง และอ่างเก็บน้ำต่างๆ อีกว่า 3,000 แห่ง มีเนื้อที่รวบกันประมาณ 6,500 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะสภาพอ่างเก็บน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับการเลี้ยงสัตวน้ำ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวิธีการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำนั้นๆ ให้น้อยที่สุด  อย่างไรก็ตามการเลือกพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมและมีการจัดการระบบที่ดี ก็จะทำให้การเลี้ยงดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีปัญหาอุปสรรคน้อย ตัวอย่าง พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน มีปัจจัยต่างๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้ แหล่งน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญประการแรกที่ควรพิจารณาในการเลือกทำเล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก น้ำมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ จึงต้องคำนวณถึงปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะต้องใช้ตลอดการเลี้ยงนั้นๆ อย่างน้อยแหล่งน้ำต้องมีเพียงพอต่อฤดูกาลเลี้ยง หรือมีตลอดทั้งปีจะดีที่สุด อีกทั้งแหล่งน้ำนั้นต้องมีคุณภาพน้ำที่ดี เหมาะสมต่อการเลี้ยงจึงควรตรวจสอบคุณภาพน้ำบางประการ เช่น ค่า Ph ของน้ำ ควรอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยจากแหล่งน้ำท่วม หรือถ้าจำเป็นก็เลือกสถานที่ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก เช่น การสร้างคันดินรอบฟาร์ม ลักษณะดิน ดินที่มีคุณลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการกักเก็บน้ำ ไม่รั่วซึมง่าย สามารถตั้งคันบ่ได้ง่าย ได้แก่ …

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยการผลิตเริ่มต้นที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการเลี้ยงสัตว์น้ำ ลูกพันธุ์ที่ได้จากฟาร์มเพาะฟักที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ หรือมีการปรับปรุงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ที่ดี มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูง จะมีลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงก็จะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูง มีอัตราแลกเนื้อดี ความต้านทางโรคสูง ทำให้ประหยัดอาหารสัตว์และการจัดการได้มาก อีกทั้ง คุณภาพซาก เมื่อจับก็จะดีตามไปด้วย โดยสรุป ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ มีบทบาทสูงต่อประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้ ผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในแต่ละวัน ผลต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลต่ออัตราการตายบางช่วงของการเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลต่อคุณภาพซาก เป็นตัวกำหนดหนึ่งของการเลือกแหล่งเลี้ยง ปัญหาลูกพันธุ์ที่พบบ่อย ได้แก่ มีอัตราการตายสูงหลังขนส่งก่อนปล่อยเลี้ยง มีการเจริญเติบโตต่ำ เกิดการแคระแกรน ความต้านทานโรคต่ำ มีการตายด้วยโรคบางโรคสูง ตลอดจนเป็นพาหะของโรคบางชนิดเข้าสู่ฟาร์ม และมีลักษณะปรากฎไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เช่น ลำตัวคด สีลำตัวผิดปกติ ดังนั้น การเลือกซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากโรงเพาะฟักที่ดี มีระบบการผลิตที่ทันสมัย มีการจัดการและปรับปรุงพันธุ์ของพ่อแม่ตามหลักวิชาการ ตลอดจน ความน่าเชื้อถือ มีผลพิสูจน์การเลี้ยงในพื้นที่ต่างๆ ของลูกพันธุ์ที่ได้จากโรงเพาะฟักนั้นๆ และมีความรับผิดชอบลูกค้าภายหลังการขายที่ดี ก็จะสามารถลดปัญหาต่างๆ ดังกล่าวไปได้มาก ช่องทางการติดตามข่าวสาร Twitter : https://twitter.com/kasetupdate Facebook : https://www.facebook.com/thaifeedsale

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนหน้านี้ เราได้นำเสนอ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งการเตรียมพร้อม การเริ่มต้นธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บทความนี้ เรามาดูเรื่องการพัฒนาระบบการเลี้ยงอย่างไรให้ได้ผลิผลิตที่มีคุณภาพ และมีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน พันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ พื้นที่การเลี้ยงและการจัดระบบ ลักษณะบ่อเลี้ยง การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี การจัดการการเลี้ยงอย่างเหมาะสม อัตราการปล่อย การใช้อาหารและยาต่อคุณภาพปลา กระบวนการทางชีวิเคมีที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยง และการควบคุมคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีหลังการจับ น้ำทิ้งและการบำบัด การป้องกันและมาตรการลดผลกระทบต่อพื้นที่การเลี้ยง สำหรับรายละเอียด ท่านสามารถคลิ้กดูในแต่ละหัวข้อได้เลย เนื่องจากหากเขียนในโพสนี้ทั้งหมด เกรงว่า เนื้อหาจะเยอะมากจนเกินไป หากท่านใดชื้นชอบ อย่าลืมกดแชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ ช่องทางการติดตามข่าวสาร Twitter : https://twitter.com/kasetupdate Facebook : https://www.facebook.com/thaifeedsale